Διασφάλιση Ποιότητας

Η εταιρία ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας καλύπτει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων έργων Internet και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρου του διαδικτύου και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας μας. Γενικός στόχος είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και εξαιρετικής ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας στο εσωτερικό και την κάλυψη των αναγκών σε ολοένα και περισσότερα σημεία διάθεσης, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών και
 • τη συστηματική βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού που παράγει,
 • τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.

Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες μας εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με την ηλεκτρονικοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων διαδικασιών, με την εφαρμογή των αρχών του “paperless office” και με την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιεί, τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.