​​

Προφίλ

Η Altanet είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία πληροφορικής στους τομείς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (eBusiness), του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce) και της Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management)
 

Από την ίδρυση της το 1998, μέχρι σήμερα, ο βασικός στόχος της Altanet παραμένει η ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση προϊόντων λογισμικού προστιθέμενης αξίας. Ως αποτέλεσμα, η Altanet διαθέτει δυο εμπορικές πλατφόρμες λογισμικού που είναι η ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικού επιχειρείν Citron2CMS και η πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακού αποθέματος Citron2DAM, οι οποίες μετρούν εγκαταστάσεις σε σημαντικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και κομβικούς φορείς του δημοσίου.
 

Η Altanet επενδύει διαχρονικά στη έρευνα και τεχνολογία, συνδυάζοντας τη γνώση με την συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκομίσει από την εκτέλεση καινοτόμων έργων πληροφορικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων λύσεων για τους πελάτες της, η Altanet έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ευέλικτες μεθοδολογίες εκτέλεσης και παρακολούθησης των έργων (agile project management), εστιάζοντας στα ακόλουθα:
 

Ανθρώπινο δυναμικό

Η επίτευξη του στόχου ενός έργου, συνεπάγεται την εκπλήρωση των αναγκών του πελάτη και όχι απαραίτητα των επιθυμιών του. Η μεγιστοποίηση του ωφέλιμου έργου και η ιδανική προσαρμογή του στο περιβάλλον του πελάτη (rightsizing), προϋποθέτει τη συνεργασία όχι μόνο άρτια καταρτισμένων στελεχών αλλά ανθρώπων με κίνητρο, πρωτοβουλία και δημιουργική διάθεση. Για το σκοπό αυτό η Altanet επενδύει στο εργασιακό περιβάλλον με τη διαμόρφωση χώρων ψυχαγωγίας εντός της εταιρίας, με τη διοργάνωση εσωτερικών workshops και με κοινωνικές δράσεις της ομάδας εκτός του εργασιακού χώρου.

Επικοινωνία

Η απόδοση της μέγιστης επιχειρηματικής αξίας στον πελάτη είναι αποτέλεσμα συνεργατικής μάθησης και αμφίδρομης μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάμεσα στην ομάδα ανάπτυξης και τα στελέχη του πελάτη. H Altanet θεωρεί τη συμμετοχή του πελάτη αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξης του έργου και ενθαρρύνει την άμεση εμπλοκή του σε όλα τα στάδια εξέλιξης. Με τον τρόπο αυτό ένα πληροφοριακό σύστημα γίνεται για τον πελάτη, παρουσία του πελάτη, χωρίς να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις στο στάδιο ολοκλήρωσης. Για το σκοπό αυτό η Altanet επιδιώκει τη φυσική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου και τη χρήση οπτικών μέσων προστιθέμενης αξίας.

Το προϊόν καθεαυτό

Η αρτιότητα του προϊόντος που θα αξιοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων ενός έργου, διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του παραγόμενου πληροφοριακού συστήματος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του (ανάπτυξη, συντήρηση, βελτίωση κ.ο.κ). Η Altanet επενδύει στη διαρκή αναβάθμιση του λογισμικού που έχει αναπτύξει η ίδια, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί τόσο την ποιότητα και το βάθος των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και τους χρόνους απόκρισης και επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό η Altanet αντιμετωπίζει ιδανικά το υφιστάμενο χάσμα που αντιμετωπίζουν άλλες εταιρίες του χώρου οι οποίες αξιοποιούν πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού, αποτυγχάνοντας να παρέχουν υπηρεσίες αντίστοιχες με τη λειτουργικότητα του προϊόντος στο οποίο στηρίζουν τη λύση τους.

Ευελιξία

Οι αλλαγές στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τα σύγχρονα έργα πληροφορικής χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αβεβαιότητας, καθιστώντας παρωχημένη τη διαδικασία αναμονής ολοκλήρωσης της ανάλυσης των απαιτήσεων πριν την εκκίνηση της ανάπτυξης και αναχρονιστική την ανάπτυξη του λογισμικού με πιστή εκτέλεση του αρχικού πλάνου υλοποίησης. Η Altanet αντιμετωπίζει κάθε έργο - από το πιο απλό ως το πλέον σύνθετο - ως ευέλικτο, αποδεχόμενη την "αλλαγή" ως μοχλό ανάπτυξης και τη διαρκή αναθεώρηση των απαιτήσεων ως φυσική εξέλιξη, με στόχο την παράδοση λειτουργικών και ρεαλιστικών λύσεων για τον πελάτη.