Παροχή Υπηρεσιών

Όταν το περιεχόμενο δημιουργείται από ειδικούς

Για την εταιρία μας η ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός έργου πληροφορικής και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, αποτελεί απλά το πρώτο στάδιο στον κύκλο ζωής ενός έργου. Εκτός από τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης και φιλοξενίας των εφαρμογών, είμαστε σε θέση να παρέχει στους πελάτες μας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με στόχο την προσαρμογή των λύσεων στις ειδικές συνθήκες του εκάστοτε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Οι ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

 • Web Design
  • Σχεδιασμός ή / και επανασχεδιασμός websites
  • Συγγραφή και διαμόρφωση περιεχομένου σε HTML
  • Σχεδιασμός Responsive Web, με στόχο την ιδανική προβολή περιεχομένου σε έξυπνες συσκευές
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή Photo Sliders
  • Σχεδιασμός διαφημιστικών πινακίδων
 • Προγραμματισμός Front End
  • Ανάπτυξη φορμών Web
  • Παραμετροποίηση περιεχομένου με χρήση HTML, CCS και Javascript frameworks (JQuery, KendoUI κλπ)
  • Παραμετροποίηση επιμέρους modules, με στόχο της προσαρμογή της λειτουργικότητάς τους στις ανάγκες του πελάτη
  • Παραμετροποίηση διαδικασία παραγγελιοληψίας, για τις λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Προγραμματισμός Back End
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων ή / και υποσυστημάτων στα πλαίσια μιας υφιστάμενης λύσης
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσαρμοσμένων ενοτήτων λογισμικού (custom module) σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη web services για την ανταλλαγή δεδομένων με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσαρμοσμένων σχεσιακών βάσεων δεδομένων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένων User Interfaces
 • Διαχείριση Περιεχομένου
  • Καταχώριση / επεξεργασία δυναμικών δεδομένων (π.χ. Νέα, Εκδηλώσεις κτλ)
  • Καταχώριση / επεξεργασία επισυναπτόμενων αρχείων (π.χ...jpg,.gif,.mpeg,.avi,.pdf,.mp3, etc) στα Media και Download Center
  • Καταχώριση / επεξεργασία σελίδων και περιεχομένου σε HTML
  • Όταν απαιτείται, συγγραφή περιεχομένου που είναι φιλικό στις μηχανές αναζήτησης (SEF - Search Engine Friendly Content)


Ανταγωνιστικοί Όροι Αγοράς

Παρέχουμε τη δυνατότητα προαγοράς συγκεκριμένου ανθρωποχρόνου υπηρεσιών με μειωμένες τιμές στα πλαίσια μιας υφιστάμενης εγκατάστασης / λύσης. 

 

Εκτός από την έκπτωση που παρέχεται λόγω της προαγοράς, υπάρχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μείωσης του διαχειριστικού κόστους (και από τις δύο πλευρές) διότι πλέον, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις εγκρίσεις, δυσκολίες που αφορούν στην υπέρβαση των ετήσιων προϋπολογισμών, δεν χάνεται χρόνος και κόστος για την έκδοση τιμολογίων και για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, eBanking κλπ, αφού οι ανθρωποημέρες αγοράζονται και προπληρώνονται μια φορά στην αρχή ισχύος του συμβολαίου και στη συνέχεια αφαιρούνται έως και το χρόνο λήξης του συμβολαίου ή τον μηδενισμό τους.

 

Για το Συμβόλαιο Υπηρεσιών SLA ισχύουν τα ακόλουθα:

 
Διάρκεια και Ελάχιστο Κόστος
 • Ως ελάχιστος χρόνος υπηρεσιών, ορίζονται οι πέντε (5) ανθρωποημέρες ή οι σαράντα (40) ανθρωποώρες
 • Όλες οι εργασίες κοστολογούνται σε ανθρωποώρες ή κλάσματα αυτών
 • Η διάρκεια του συμβολαίου ορίζεται σε ένα (1) έτος, εκτός και αν υπάρξει μηδενισμός του διαθέσιμου ανθρωποχρόνου πριν από την ολοκλήρωση του έτους που συνεπάγεται αυτόματα την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου
 • Το τελευταίο αίτημα για προσφορά από τον Πελάτη πρέπει να κατατεθεί το αργότερα δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη του συμβολαίου
 • Εφόσον κατά τη λήξη του ετήσιου συμβολαίου SLA υπάρχει αδιάθετος χρόνος, τότε υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σε ποσοστό 10% του αδιάθετου χρόνου σε επόμενο συμβόλαιο SLA. Αν δεν υπάρχει επόμενο και διαδοχικό συμβόλαιο SLA, ο χρόνος αυτός χάνεται
 • Ο μέγιστος χρόνος κοστολόγησης στα αιτήματα που θέτει ο πελάτης μπορεί να κυμανθεί από δυο (2)  έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα τους
 • Ο πελάτης είναι σε θέση να γνωρίζει τον αδιάθετο ανθρωποχρόνο ανά πάσα στιγμή
 • Βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίου SLA αποτελεί η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου συντήρησης για την εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις για τις οποίες πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στα πλαίσια του SLA.
 • Οι εργασίες που προβλέπονται στα πλαίσια του συμβολαίου SLA δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση εργασίες όπως η διόρθωση σφαλμάτων, η εξυπηρέτηση αιτημάτων από το Help Desk, η τηλεφωνική υποστήριξη κτλ που προβλέπονται από τα αντίστοιχα συμβόλαια συντήρησης, ανάλογα με το επίπεδο συντήρησης που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη.