Τεχνολογία Αιχμής

Πολυεπίπεδη (n-Tier) Αρχιτεκτονική

Η πλατφόρμα Citron2DAM αποτελείται από επιμέρους λειτουργικές μονάδες λογισμικού, ώστε να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες των χρηστών.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές μονάδες:

 • Υποσύστημα διαχείρισης και προσαρμογής μεταδεδομένων συλλογών
 • Υποσύστημα επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαχείρισης ψηφιακών αντιγράφων
 • Υποσύστημα διαχείρισης θησαυρών όρων και οντοτήτων σημασιολογικού ιστού
 • Υποσύστημα διαχείρισης πολιτικής ασφαλείας
 • Υποσύστημα διαλειτουργικότητας (web services και διεθνείς μορφότυποι)


Αμιγώς Web-based

Για την πρόσβαση στο σύστημα απαιτείται η χρήση ενός από τους πλέον διαδεδομένους φυλλομετρητές ιστοσελίδων (browsers), όπως ο Internet Expolorer, ο Mozilla Firefox, ο Safari, ο Chrome κτλ. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού στα επιμέρους τερματικά των χρηστών. Το περιβάλλον εργασίας επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Κάθε ομάδα εργασίας (τεκμηριωτές, ειδικοί επιστήμονες, μεταφραστές, διαχειριστές) μπορεί να εκτελεί τις εργασίες στο σύστημα είτε μέσω ιδιωτικών δικτύων (VPN), είτε μέσω internet. Άλλωστε ένα σύστημα αμιγώς web-based αποσκοπεί στην διευκόλυνση των χρηστών για πρόσβαση από παντού, ακόμη και όταν η διαχείριση αφορά σε ψηφιακά αρχεία.


Διαλειτουργικότητα

Η διαλειτουργικότητα αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς του σχεδιασμού του συστήματος, δεδομένου ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του ψηφιακού πολιτισμού. Η ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των φορέων πολιτισμού και η διάσωση και διάχυση των ψηφιακών αρχείων, αποτελούν ζήτημα μείζονος σημασίας. Για το λόγο αυτό η πλατφόρμα Citron2DAM συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης αντικειμένων όπως τα CIDOC, Dublin Core, MARC21 ενώ διαθέτει ειδική μονάδα λογισμικού για την εξαγωγή αντικειμένων προς της ψηφιακή ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη Europeana. 
 

Ασφάλεια

Κατά τον σχεδιασμό δόθηκε  ιδιαίτερη βαρύτητα  στην πολιτική ασφαλείας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων σε επίπεδο συλλογών, αντικειμένων και υπο-αντικειμένων, μεμονωμένων πεδίων για κάθε γλώσσα χωριστά.
Η πολιτική ασφαλείας υποστηρίζει:

 • Διαχείριση Ομάδων Εργασίας 
 • Απόδοση Ρόλων σε μεμονωμένους χρήστες
 • Σύνδεση χρηστών με μια ή περισσότερες ομάδες
 • Απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης σε κάθε συλλογή χωριστά
 • Απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης σε επιμέρους δελτία δεδομένων
 • Απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης σε επιμέρους πεδία των δελτίων δεδομενων
 • Αποδοση δικαιωμάτων ανάγνωσης και διαχείρισης δεδομένων σε συγκεκριμένες γλώσσες
 • Απόδοση δικαιωμάτων ανάκτησης και διαχείρισης ψηφιακών αρχείων (media) για κάθε έκδοση χωριστά
 • Διατήρηση εκδόσεων και ιστορικού τροποποιήσεων με διαφανή ή αδιαφανή προς τους χρήστες τρόπο
 • Κλείδωμα αντικειμένων με σκοπό την αποφυγή παράλληλων τροποποιήσεων
 • Καταγραφή κινήσεων σε αρχείο ημερολογίου για χρήση από τους διαχειριστές


Τεχνολογία Αιχμής Microsoft .NET

Το Citron2DAM αναπτύχθηκε με βάση την τελευταία τεχνολογία εφαρμογών internet της Microsoft, το Microsoft .NET που ενσωματώνει τεχνολογίες όπως HTML, XML, ObjectOrientedProgramming, Jscript, C# και Just-in-time (JIT) compiled webpages. Εκτός από την κλασσική HTML για την σελιδοποίηση, γίνεται χρήση και της XML που χρησιμοποιείται τόσο για την παρουσίαση δεδομένων μέσω web, όσο και για την ανταλλαγή δεδομένων με κοινή μορφή κειμένου κάνοντας έτσι τα δεδομένα ανεξάρτητα πλατφόρμας (platform independent). 

 

Γλώσσες Διεπαφής

Το περιβάλλον διεπαφής του συστήματος είανι διαθέσιμο σε Αγγλικά και Ελληνικά. Η επέκταση του περιβάλλοντος σε νέες γλώσσες προυποθέτει απλά τη μετάφραση των όρων.