Πλήρης Λειτουργικότητα

Τεχνικές Προδιαγραφές
Αυθεντικοποίηση χρηστών
Διαχείριση ρόλων, ομάδων χρηστών και δικαιωμάτων χρήσης και πρόσβασης
Εργαλεία ιχνηλασιμότητας χρηστών
Μηχανισμοί δέσμευσης/αποδέσμευσης πόρων για τους χρήστες (check-in/check-out)
Υποστήριξη τεκμηρίωσης πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, ήχος, βίντεο, 3Δ αντικείμενα). Περιβάλλον διεπαφής για την καταχώρηση όλων των τύπων και ειδών ψηφιοποιημένων αρχείων (tiff, gif, png, jpg, bmp, mpeg, avi, asf κτλ)
Υποστήριξη πολυγλωσσίας σε επίπεδο διεπαφής (user interface) και επέκτασης γλωσσών χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση
Υποστήριξη πολυγλωσσίας σε επίπεδο τεκμηρίωσης (documentation) και επέκτασης γλωσσών χωρίς προγραμματιστική τεκμηρίωση
Υποστήριξη δυναμικής ομαδοποίησης πεδίων (δενδρική δομή απείρου βάθους)
Δυναμική δημιουργία συλλογών
Δυναμικός ορισμός (προσθήκης/ενημέρωσης) πεδίων τεκμηρίωσης (metadata engine)
Τεκμηρίωση σε επίπεδο αντικειμένου (artifact manipulation - ICOM/CIDOC CRM)
Υποστήριξη ιεράρχησης αντικειμένων (artifacts – sub artifacts κτλ)
Υποστήριξη πολλαπλών ψηφιακών πόρων (media) ανά αντικείμενο
Εργαλεία εξαγωγής των τεκμηριωμένων αντικειμένων σε XML
Οργάνωση πόρων σε στατικά δένδρα και δυναμικά (μέτα - δένδρα)
Υποστήριξη πολυγλωσσικών θησαυρών κατά ISO 5964
Εργαλεία εξαγωγής και εισαγωγής πολυγλωσσικών θησαυρών βασισμένα στο πρότυπο W3C SKOS / RDF (http://www.w3.org/2004/02/skos)
Υποστήριξη καταχώρισης συνώνυμων, αντίθετων, παρώνυμων, ομόηχων κτλ
Υποστήριξη συσχέτισης θησαυρικών πεδίων
Δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων μέσω μηχανισμών δυναμικής επιλογής πεδίων (user defined queries)
Δυνατότητα αποθήκευσης αναζητήσεων
Δυνατότητα αναζήτησης σε αποτελέσματα (search within results)
Δυνατότητα επιλογής προτύπων εμφάνισης (templates) των ψηφιακών πόρων
Δυνατότητες μεγέθυνσης, σμίκρυνσης, μετακίνησης ψηφιακών πόρων (εικόνες και βίντεο)
Υποστήριξη δυναμικής προσθήκης εκδόσεων ψηφιακών πόρων (π.χ. thumbnail, low resolution, high resolution, watermarked version)
Εργαλεία εξαγωγής αντικειμένων και ψηφιακών πόρων σε HTML
Υποστήριξη DIG 35 Metadata Specification και EXIF 2.2 για εικόνες
Media Player Services & Quick Time for video and sound preview
Eνσωμάτωση κεφαλαίων (chapters) MPEG7 για την τεκμηρίωση βίντεο και ήχου.
Συμβατότητα με το Μοντέλο Δεδομένων της ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης Europeana