Τεχνολογία Αιχμής

Content Management Server (CMS)

Αποτελεί την πιο σημαντική δομική μονάδα λογισμικού της πλατφόρμας. Είναι ένα περιβάλλον ασφαλές, αμιγώς web-based που επιτρέπει τη δυναμική διαχείριση και δημοσίευση περιεχομένου. Eνσωματώνει πληθώρα εργαλείων, με σκοπό την παροχή του απόλυτου ελέγχου στους διαχειριστές σε ότι αφορά τη διαμόρφωση, δημοσίευση και επεξεργασία της πληροφορίας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου αποτελεί τμήμα του πυρήνα της πλατφόρμας Citron2CMS (core) και διασφαλίζει μεταξύ των άλλων την ακεραιότητα των δεδομένων των sites, ανεξαρτήτως του locale ή της γλώσσας στην οποία γίνεται η δημοσίευση.


Ασφάλεια

Η ασφάλεια μιας πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. Η πλατφόρμα Citron2CMS διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, παρέχοντας δυνατότητες διαβάθμισης στην πρόσβαση και στην χρήση. Ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας, κάθε διαχειριστής μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε ορισμένες ενότητες, μόνο σε ορισμένα sites/ locales, μόνο σε μεμονωμένες γλώσσες ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Η ασφάλεια εφαρμόζεται και στο portal, που διατίθεται για κοινή χρήση μέσω του διαδικτύου με διαβαθμισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπου διαιρούνται σε χρήστες που έχουν αυτόματη πρόσβαση με την συμπλήρωση μιας φόρμας (π.χ. πελάτης καταστήματος B2C) και σε χρήστες που πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τον διαχειριστή του συστήματος (π.χ. πελάτης καταστήματος B2B).


Διαλειτουργικότητα

Η χρήση ανοικτών τεχνολογικών προτύπων (XML/XSD. SOAP, Web Services, RESTFul APIs) επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της πλατφόρμας Citron2CMS με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα (ERP, CRM, DAM).


Τεχνολογία Αιχμής Microsoft .NET

Το Citron2CMS αναπτύσσεται με βάση την τεχνολογία αιχμής για εφαρμογές web της Microsoft, το Microsoft .NET και με τη χρήση HTML5, CSS3, Javascript και C# Object-Oriented-Programming. Η επιλογή των συγκεκριμένων τεχνολογιών επιτρέπei τη διαχείριση μέγιστου όγκου δεδομένων με ιδανικό τρόπο, την επεκτασιμότητα των εφαρμογών με δομημένο τρόπο και την ανεξαρτησία της λειτουργίας των επιμέρους ενοτήτων λογισμικού (modules). 


Υποστήριξη Πολλαπλών Βάσεων Δεδομένων

Η πλατφόρμα Citron2CMS υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή και αξιόπιστα σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS), όπως Microsoft SQLServer, Oracle και MySQL.