Ολοκλήρωση Συστήματος Υποβολής Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - 1/9/2014

Η Altanet Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία το πληροφοριακό σύστημα Προβολής Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών και Αναφορών (ΜΥΦ) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) του Υπουργείου Οικονομικών. Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την υποβολή των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για το σύνολο των υπόχρεων στην ελληνική επικράτεια. 

Το σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να είναι σε θέση να υποδεχτεί τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Συγκεντρωτικές Μηνιαίες Καταστάσεις Εσόδων
  • Συγκεντρωτικές Μηνιαίες Καταστάσεις Συναλλαγών Λιανικής
  • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Εξόδων (ανά μήνα ή τρίμηνο ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου)
  • Συγκεντρωτικές Δαπάνες ανά μήνα
Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την καταχώρηση στοιχεών μέσα από δυο διακριτά υποσυστήματα:
  • Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων μέσω ηλεκτρονικών φορμών (web forms) και χειροκίνητης υποβολής αρχείων xml
  • Σύστημα Αυτοματοποιημένης Υποβολής Αρχείων XML από τα συστήματα υποδομής (erp) των υπόχρεων
Το πληροφοριακό σύστημα ΜΥΦ αναπτύχθηκε με τεχνολογίες αιχμής σε Microsoft .NET Framework 4.5 C#, αξιοποιώντας MVC μοντέλα, RESTFul API calls καθώς και Oracle RAC (Real Application Clusters) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της οικογενείας εφαρμογών του ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος taxisnet, αξιοποιώντας τις υποδομές της ΓΓΠΣ σε σχέση με την κατανομή φόρτου (load balancing) και την ενιαία αυθεντικοποίηση (Taxisnet Signle-Sign-On).

Οι εφαρμογές φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣ σε εικονικές μηχανές (virtualization environment) και αναμένεται να εξυπηρετήσουν περίπου 1,2 εκατομμύρια υπόχρεους, ενώ ο όγκος των δεδομένων τον πρώτο μόλις χρόνο λειτουργίας αναμένεται να είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων (εγγραφές στη βάση δεδομένων).

Επιστροφή